Skip to content

BAYRAK EBT TABAN
(Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

A. KAPSAM
1- İşbu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bünyesinde kişisel verileri işleyen herhangi bir sürece dâhil olan tüm departmanları, çalışanları ve 3. kişileri kapsamaktadır.
2- İşbu Politika; Şirket’in özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik kuralları tanımlayacak ve bu alandaki yönetimi sağlayacak tüm faaliyetleri kapsayacak olup bunu sürdürmek adına her adımda uygulanacaktır.
3- İşbu Politika özel nitelikli kişisel veri olmayan veriler hakkında uygulanmayacaktır.
4- Konuyla alakalı yeni mevzuatın belirlenmesi veya ilgili mevzuatın güncellenmesi durumunda, Şirket politikasını ilgili mevzuata uyumlu olacak şekilde güncelleyerek mevzuat gerekliliklerine uyacaktır,
5- İşbu Politika’nın Şirket tarafından uygulanmasında hukuki bir engel olduğuna kanaat getirdiği durumlarda, Şirket uygulayacağı adımları, gerek görmesi durumunda işbu Politikayı yeniden belirleyebilecektir.
B. TANIMLAR
Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.
Yönetmelik : Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Haline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’tir.
İlgili Karar: “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.01.2018 tarihli, 2018/10 sayılı kararıdır.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.
Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama verilen addır.
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm hallerini kapsar.
Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisini, aktarılan alıcı grubunu ve veri konusunu kişi grubuyla ilişkilendirilerek oluşturan ve detaylandıran envanterdir.
Özel nitelikli kişisel veri: İşbu kanunda belirtilen özel nitelikli kişisel veriler, işlenmeleri halinde sahipleri hakkında ayrımcılık yapılmasına neden olma riski taşıyan verilerdir.
Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilidir (VERBIS).
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
C. AMAÇ VE KAPSAM
İşbu Politika, Kanun’un 6.maddesi uyarınca oluşturulan Yönetmelik içerisinde yer alan “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” kapsamında sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler hakkında uygulanacak ve Şirket ile Şirket’in sözleşmeyle sorumlu kıldığı üçüncü kişiler tarafından uyulması gereken esasları belirleyecektir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 31.01.2018 tarihli Kararı uyarınca Şirket, Sicile kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusu olarak, uhdesinde bulunan özel nitelikli kişisel verileri; kişisel veri işleme envanterine uygun bir şekilde saklamaktan, bu verilerin güvenliğine yönelik kuralları tanımlamaktan ve yönetimini sağlayacağı tüm faaliyetleri kapsayarak, bunu sürdürmek adına uygulayacak bir Politika hazırlayarak bu Politikaya uygun hareket etmekten yükümlüdür.
Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:
• Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ilkelere uyulacaktır.
• Şirket, işbu Politikayı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin Yönetmelik, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlendiği, silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.
• Şirket, kişisel verileri işlerken, saklarken yahut silerken, yok ederken veya anonim hale getirirken, Kanunun 12. maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun alacağı kararlara, Veri Güvenliği Rehberi’nde belirtilen İdari ve Teknik Tedbirlere ve Politikaya uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Şirket, bünyesinde bulundurduğu kişisel verilerin amacı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında; işbu Politikaya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.

D. KAYIT ORTAMLARI
Şirket, işbu Politika ile kişisel veri içeren ve aşağıda sayılmış olan ortamlar ve bunlara ek olarak ortaya çıkabilecek diğer ortamlardaki kişisel verileri Politikanın kapsamına dahil etmeyi kabul eder.
– Şirket adına kullanılan bilgisayarlar / sunucular
– Ağ cihazları,
– Ağ üzerinde veri saklanması için kullanılan paylaşımlı / paylaşımsız disk sürücüleri,
– Mobil telefonlar ve içerisindeki tüm saklama alanları,
– Kağıt,
– Yazıcı, yüz tanıma gibi çevre birimler,
– Optik diskler,
– Flash hafızalar,
– Bulut.

E. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ
a. Özel Nitelikli Kişisel Veri İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler
Şirket, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.
Şirket, kişisel verileri Kanun’da belirtildiği şekle aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder.
Şirket, Kanun’un 6. maddesi 3.fıkrasındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartlarındaki istisnalar mevcut olmadığı sürece;
• Kanun’da belirtilen istisnalar dışında açık rızasını almadığı kişilerin özel nitelikli kişisel verilerini saklaması yasaktır.
• Şirket, özel nitelikli kişisel verileri sakladığı durumlarda, verileri ilgili mevzuata bağlı kalarak işler.
b. Şirket Tarafından İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir,
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Özel nitelikli kişisel veriler Şirket bünyesinde veri sahiplerinden alınan açık rıza aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen istisnaların varlığı durumunda işlenmekte olup bu veriler ancak işbu Politikanın ‘Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler’ bölümünde belirtilen kontroller çerçevesinde işlem görmektedir. Şirket ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşmaktadır. Bu veriler Kişisel Veri işleme envanteri içerisinde belirtilmiştir.
c. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel veriler, Kişisel veri işleme envanteri içerisinde belirtilen amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir.
d. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirket, işbu Politikanın ‘Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde ve KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddeleri uyarınca yurt içi ve yurt dışı veri aktarımı yapma imkânı bulunmakta ve kişisel veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir. Şirket tarafından hazırlanmış kişisel veri işleme envanterinde veri aktarımı gerçekleşen taraflar ve veri aktarım amaçları detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ile Şirket arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup bu kapsamda Şirket tarafından KVK Politikası içerisinde tanımlanmış olan tedbirler, uygulama esas usulleri ve bu çerçevede alınacak olan aksiyonlar geçerlidir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 31.012018 tarihli Kararı uyarınca Şirket, özel nitelikli kişisel verileri aktaracak ise;
• Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa, şifreli olarak kurumsal e-posta adresi ile veya kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılır.
• Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenir ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulur.
• Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında, aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya SFTP yöntemi ile veri aktarımının gerçekleştirilir.
• Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa, evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınır ve evrakın gizlilik dereceli belgeler formatında gönderilir.
e. Veri İşleme Şartlarının Ortadan Kalkması
Şirket, özel nitelikli kişisel veri işlenme şartlarının güncelliğinden sorumludur ve bu sorumluluğunu tüm çalışanları ile paylaşır.
Çalışanlar, veri işlenme şartlarının ortadan kalktığı durumlarda veri işlemeye devam edemez. Şirket, şartların ortadan kalktığı ortamları ilgili iş birimlerinin talebi üzerine işbu Politika’ya uygun bir şekilde ortadan kaldırmakla yükümlüdür.
Şirket aşağıda örnek olarak listelenen ve Yönetmelik içinde de belirtilen ilgili durumlarda özel nitelikli kişisel veri işlenme şartlarının ortadan kalktığını kabul eder:
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
• Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,
• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması.
Bu kapsamda Şirket tarafından Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası içerisinde tanımlı olan tedbirler, uygulama esas usulleri ve bu çerçevede alınacak olan aksiyonlar geçerlidir.
f. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliği
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. Bu önlemler Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 31.012018 tarihli Kararı uyarınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği süreçlerde yer alan çalışanlara yönelik Kanun, alt mevzuat ve Kurul’un yayımlayacağı her tür karar ve rehber ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitim verilir,
• Söz konusu çalışanlar ile Veri Sorumlusu arasında gizlilik sözleşmeleri yapılır,
• Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanır.
• Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilir,
• Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması, bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınması gerekmektedir. Bu durumda Şirket, tarafından onaylanmış envanterin güncellenmesine ilişkin prosedür gereğince belirlenmiş ilkelere uyum geçerlidir.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise;
• Veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilir,
• Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulur,
• Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının denetim izleri tutulur ve söz konusu denetim izlerinin güvenliği sağlanır,
• Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli olarak takip edilir, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması ve tespitlere ilişkin aksiyon planlarının oluşturulması sağlanır,
• Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait uygun kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması ve tespitlere ilişkin aksiyon planlarının oluşturulması sağlanır,
• Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlanır.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise;
• Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunur,
• Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenir.

F. POLİTİKA YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEMELER
İşbu Politika Şirket Yönetimi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Politikada yapılacak değişiklikler ve bu değişikliklerin yürürlüğe konulması konusunda gereken çalışmalar, yapılacak ve değişiklikler Şirket Yönetim onayından sonra yürürlüğe girecektir.
Ancak mevzuat değişiklikleri, atıf yapılan bir teknik standarttaki değişme, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun işlemleri ve/veya vereceği kararlar ile mahkeme kararları doğrultusunda Şirket bu Politikayı gözden geçirme ve gerekli durumlarda Politikayı güncelleme, değiştirme veya ortadan kaldırıp yeni bir Politika oluşturma hakkını saklı tutar.
Şirket, Politika üzerinde yaptığı değişiklikler incelenebilecek olacak şekilde güncellenen Politikayı şirket içerisinde personel giriş alanına asılarak çalışanlarının erişimine sunacaktır.
Politika, olağan olarak yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir. Politikanın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak karar verme yetkisi Şirket Yönetimine aittir.

G. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ
İşbu Politika 21.10.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Back To Top