Skip to content

BAYRAK EBT TABAN
(Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

 

1. AMAÇ VE KAPSAM
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BAYRAK EBT TABAN”, “Şirket” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Çalışan, Hissedar/Ortak, Ziyaretçi, Müşteri, Stajyer, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Veli/Vasi/Temsilci, Çevrimiçi Ziyaretçisine (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
BAYRAK EBT TABAN olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

2.1 Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

2.2 Kişisel Verilerin Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler BAYRAK EBT TABAN bünyesinde oluşturulmaktadır.

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla bağlantılı ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz BAYRAK EBT TABAN’ın Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI
Kişisel verileriniz, BAYRAK EBT TABAN tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.4 BAYRAK EBT TABAN’ın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi
Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi
BAYRAK EBT TABAN’ ın meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi
Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

BAYRAK EBT TABAN’ da, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

Veri Sahibi Veri Kategorisi Veri Türleri
Müşteri
Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TC Kimlik No)
İletişim Bilgisi (Adres, Telefon, E Mail, Faks, Kep Adresi)
Müşteri İşlem Bilgisi (Fatura Senet Çek Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, IBAN Bilgileri, Çağrı Merkezi Kayıtları)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Çalışan Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Medeni Hal, Bakmakla Yükümlü Olduğu kişilerin Ad-Soyadı/Doğum Tarihi/Eşin çalışıp çalışmadığı, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Ehliyet Fotokopisi, İmza)
İletişim Bilgisi (Adres, E-posta, Telefon, Yakının Telefon Numarası, Referans Telefon Bilgisi)
Lokasyon (Konum Bilgisi)
Özlük Bilgisi (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, Bordro Bilgileri, Disiplin İşlemi Kapsamında Tutulan Tutanak, İzin-Rapor Bilgisi, Görev/Unvan, Eşin Doğum Bilgisi, Yakının Ölüm Belgesi, SGK Hizmet Dökümü, Askerlik Durumu)
Mesleki Deneyim Bilgisi (Diploma Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Meslekiçi Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Daha Önce Çalıştığı İşler/Tarihleri/Ayrılma Nedenleri/Aldığınız Ücret, Referans, Mezun Olduğu Okul-Tarihi)
Hukuki İşlem Bilgisi (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler)
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Finansal Bilgiler (Banka IBAN ve Hesap Numarası)
Görsel Kayıtlar (Fotoğraf)
Sağlık Bilgisi (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kullanılan Protez ve Cihaz Bilgileri)
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli Sicil Kaydı
İşlem Güvenliği İşveren tarafından sadece şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere çalışana tevdi edilen/edilecek e-mail, bilgisayar, tablet, telefon, flash bellek gibi şirket kaynakları üzerinde işverenin her zaman kontrol, denetim, kayıt altına alma ve izleme yetkisine dayanarak elde edilen veriler(Whatsapp, Mail, Fotoğraf, Mesaj, Konum Takip, Görüşme Kayıtları gibi özelliklerin takibinin yapılması, kontrol edilmesi, kayıt altına alınması, izlenmesi vb.)
Hissedar/Ortak Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İmza)
İletişim Bilgisi (Adres, Telefon)
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Finansal Bilgiler (Banka IBAN ve Hesap Numarası)
Görsel Kayıtlar (Fotoğraf)
Sağlık Bilgisi (Kan Grubu, Kişisel Sağlık Bilgileri)
Tedarikçi Yetkilisi
Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TC Kimlik No)
İletişim (Adres, E-Posta, Telefon)
Finans Bilgileri (Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)
Müşteri İşlem Bilgisi (Çağrı Merkezi Kayıtları)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Tedarikçi Çalışanı Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)
İletişim (Adres, Telefon)
Müşteri İşlem Bilgisi (Çağrı Merkezi Kayıtları)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Çalışan Adayı
Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Cinsiyet, Eşin Ad/Çocuk Sayısı, İmza)
İletişim Bilgisi (Adres, Telefon, E-mail, Yakının Telefon Numarası)
Özlük Bilgisi (Görev/Unvan Bilgisi, Askerlik Durumu)
Mesleki Deneyim Bilgisi (Daha Önce Çalıştığı İşler/Tarihleri/Ayrılma Nedenleri/Aldığınız Ücret, Mezun Olduğu Okul/Tarihi, Referans Ad-Soyad/Telefonu, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Ehliyet Bilgisi)
Fiziksel Mekân Güvenliği (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Stajyer Kimlik (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İmza)
İletişim Bilgisi (Adres, Telefon, E Mail)
Özlük Bilgisi (Bordro Bilgileri, İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi)
Fiziksel Mekân Güvenliği (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Finansal Bilgiler (Banka IBAN ve Hesap Numarası)
Görsel Kayıtlar (Fotoğraf)
Ziyaretçi Fiziksel Mekân Güvenliği (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Kimlik (Ad-Soyad, Giriş Çıkış Saati, Araç Plaka Bilgileri)
Çevrimiçi Ziyaretçi İşlem Güvenliği (IP Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri)
Veli/Vasi/Temsilci Kimlik (Ad-Soyad)
İletişim Bilgisi (Telefon)
Fiziksel Mekân Güvenliği (Güvenlik Kamerası Kayıtları)

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

5.1. Müşteri
Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.2. Çalışan
Çalışan kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yetenek, Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.3. Hissedar/Ortak
Hissedar/Ortak kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.4. Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.5. Çalışan Adayı
Çalışan Adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetenek, Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.6. Stajyer
Stajyer kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.7. Ziyaretçi
Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İşyerinin fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.8. Çevrimiçi Ziyaretçi
Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.9. Veli/Vasi Temsilci
Veli/Vasi/Temsilci kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Şirket tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında (kişisel verilerin aktif olarak üçüncü kişilerle paylaşılması veya kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişime açılması) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket edilmelidir.
Şirket veri envanteri dikkate alınarak kişisel veriler ilgisine göre; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,
Yurt içinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, bireysel emeklilik sözleşmesi yapılan özel sigorta şirketine, sözleşmeli avukata, maaş alınan bankaya ve anlaşmalı bankalara 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
BAYRAK EBT TABAN’a fiziki ya da elektronik ortamda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

7.1. Müşteri
Müşteri kişisel verileri,
a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
b) Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Fatura Senet Çek Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, IBAN Bilgileri)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
c) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-posta, Telefon, Faks, Kep Adresi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları), Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Çağrı Merkezi Kayıtları)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebebine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.
7.2. Çalışan
Çalışan kişisel verileri,
a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Kimlik ve Ehliyet Fotokopisinin) alınması,
Gerektiğinde özlük dosyasına konabilmesi için Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kullanılan Protez ve Cihaz Bilgilerinin)
Ceza Mahkûmiyeti Bilgisi veri kategorisinden (Adli Sicil Kaydının) işlenmesi,
İşveren tarafından, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması amacıyla sadece şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere çalışana tevdi edilen/edilecek e-mail, bilgisayar, tablet, telefon, flash bellek gibi şirket kaynakları üzerinde işverenin her zaman kontrol, denetim, kayıt altına alma ve izleme yetkisine dayanarak veri (Whatsapp, Mail, Fotoğraf, Mesaj, Konum Takip, Görüşme Kayıtları gibi özelliklerin takibinin yapılması, kontrol edilmesi, kayıt altına alınması, izlenmesi vb.) elde edilmesi

6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”
b) Özlük Bilgisi veri kategorisinden (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”
c) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Medeni Hal, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
d) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Bakmakla Yükümlü Olduğu kişilerin Ad-Soyadı/Doğum Tarihi/Eşin çalışıp çalışmadığı), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Bordro Bilgileri, Eşin Doğum Belgesi, Yakının Ölüm Belgesi), Hukuki İşlem Bilgisi veri kategorisinden (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler), Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
e) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-posta, Telefon, Yakının Telefon Numarası, Referans/Telefon Bilgisi), Lokasyon Bilgisi veri kategorisinden (Konum Bilgisi), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Görev/Unvan, Disiplin Soruşturması Bilgisi, SGK Hizmet Dökümü, Askerlik Durumu), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Diploma Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Meslekiçi Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Daha Önce Çalıştığı İşler/Tarihleri/Ayrılma Nedenleri/Aldığınız Ücret, Referans, Mezun Olduğu Okul-Tarihi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.3. Hissedar/Ortak
Hissedar/Ortak kişisel verileri,
a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Kimlik Fotokopisinin) alınması, Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri)
6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”
b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
c) Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
d) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.4. Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı kişisel verileri,
a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Ad-Soyad, TC Kimlik No), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Adres Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
b) Finans Bilgisi veri kategorisinden (Fatura Senet Çek Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
c) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Çalışanının Ad-Soyad), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Telefon Bilgisi, E-Mail Bilgisi, Tedarikçi Çalışanın Adres/Telefon/E-Mail Bilgisi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları), Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Çağrı Merkezi Kayıtları)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.5. Çalışan Adayı
Çalışan Adayı kişisel verileri,
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebebine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.6. Stajyer
Stajyer kişisel verileri,
a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Kimlik Fotokopisinin) alınması
6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”
b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
c) Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
d) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-posta, Telefon), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Bordro Bilgileri, İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.7. Ziyaretçi
Ziyaretçi kişisel verileri,
6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebebine dayanarak hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, yemekhane, otopark, üretim alanı, koridor ve bina dış cephesinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.8. Çevrimiçi Ziyaretçi
Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verileri,
6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”
Hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

7.9. Veli/Vasi/Temsilci
Veli/Vasi/Temsilci, kişisel verileri,
a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
b) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
8.1 BAYRAK EBT TABAN, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

8.2 Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

8.3 BAYRAK EBT TABAN, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

9. ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER
Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, BAYRAK EBT TABAN tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir. İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder. Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

10. BAŞVURU USUL VE ESASLARI
İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; bayrakayakkabi@hs02.kep.tr KEP adresimize, info@bayrakebt.com.tr e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Adnan Kahveci Mah. Çalışlar Cad. No:24 Beylikdüzü/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu BAYRAK EBT TABAN olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BAYRAK EBT TABAN tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Back To Top